Cao, Jie, Xinjun Chen, Yong Chen, Bilin Liu, Jin Ma, and Siliang Li. 2011. “Generalized Linear Bayesian Models for Standardizing CPUE: An Application to a Squid-Jigging Fishery in the Northwest Pacific Ocean”. Scientia Marina 75 (4):679-89. https://doi.org/10.3989/scimar.2011.75n4679.