Giachini Tosetto, E. ., Neumann-Leitão, S. ., & Nogueira Júnior, M. . (2020). New species of Eirenidae (Hydrozoa: Leptothecata) from the Amazonian coast (northern Brazil). Scientia Marina, 84(4), 421–430. https://doi.org/10.3989/scimar.05051.14A